Оценка на търговски екипи

Изграждане и внедряване на модел за отчетност на ефективността на търговските екипи.

Защо е полезно:

Навременното получаване на подходяща и обективна информация позволява на ръководството да взима информирани решения. Системата за отчитане е ключов елемент в организацията на търговските канали.


Очаквани резултати:

 • Ефективен инструмент за управление на персонала
 • Контрол и мотивация за служителите във фарма компанията
 • Система за отчитане и определянето на стойностите на ключовите показатели за изпълнение

 

Какво включва услугата:

 • Навременното получаване на подходяща и обективна информация позволява взимането на информирани решения.
 • Системата за отчитане е ключов елемент в организацията на каналите за обратна връзка в аптечната мрежа
 • Допълнителен контрол и мотивация за служителите във фарма компанията
 • Определяне на оптимални стойности на основните финансови показатели на звената
 • Идентифициране на ключови показатели за ефективност (KPI) от страна на търговците и процесите в централен офис
 • Разработване на каскаден набор от планове
 • Разработване на отчетни форми за оперативен контрол на ключови финансови показатели
 • Формуляр на отчетите за определяне на ефективността
 • Формата на доклад за основните финансови показатели за отделните звена

Продължителност:

5 раб. дни (2 раб. дни създаване и 3 месеца по 1 раб. ден срещи по отчитането и анализиране на резултатите)