Мотивация и ангажираност

Мениджърско обучение

Участниците ще придобият нови умения в следните направления:

Основи на мотивацията

 • Практическа мотивация за постигане на цели
 • Мотивацията на търговски екипи
 • Как да създадем бонусни програми, които работят
 • Управленски стилове - кога и как да ги използваме
 • Стил, съобразен с нивото на развитие на служителите в екипа
 • Силният търговски мениджър -характеристики?


Принципи за мотивация на търговски екипи

 • Мотивационни мета програми
 • Силни и слаби страни на членовете на екипа
 • Програми за развитие на членовете на екипа
 • Типове сужители


Управление чрез мотивация

 • Мотивационни теории
 • Позитивни и "хигиенни“ мотиватори, кога и как да ги използваме
 • Изготвяне на мотивационен профил на екипа
 • Какво и кога трябва да се възнаграждава?
 • Ефективните материални стимули


За кого е подходящo това обучение:

Обучението е подходящо за мениджъри от всички организационни нива - маркетинг и търговски мениджъри, ръководители на отдели, собственици и топ мениджъри и всички, които управляват хора и са отговорни за постигане целите на компанията.

Продължителност:

1 ден