Анализ на конкурентната среда

Диагностика на конкурентното и търговското състояние на продуктите в аптечния канал

Защо е полезно:

Всеки търговски процес има нужда от независима оценка за представянето си. Това са полезни измерители, които обективно дават представа какво се случва в различните отдели, отговорни за постигането на търговските таргети. Нашите специалисти ще изкарат достатъчно време във Вашия централен офис, ще наблюдават процесите на работа на търговските представители с клиентите, ще проследят организацията Ви и моделите за работа със стоката и асортимента. Нашият доклад ще Ви предложи ефективен план за постигане на стабилни подобрени резултати.


Очаквани резултати:

  • Обективна оценка на бизнес процесите Ви
  • Дефиниране на точките за подобрение
  • Изграждане на модел за оценка на ефекта от намесата -  измерване на възвращаемостта на инвестицията
  • Модел за „бързи победи“, които да доведат до по-добър оборот и печалби
  • Изработване на план за средносрочна намеса с необходимите стъпки


Какво включва услугата: Предоставят се следните отчети след диагностика:

  • Доклад за точките, които се нуждаят от подобрение на база наблюдаваните процеси на маркетингово, търговско и ниво централен офис. Определяне на потенциала за нарастване на продажбите/печалба на препарата в следващите 4-12 месеца, ако се реализират точките за подобрение
  • Доклад за „диагнозата“ на продукта:  включва описание на "препятствията" в организацията на процесите, които намаляват ефективността не само на определен процес, но и на цялата система
  • План за увеличаване на рентабилността на продукта (преход към модела "както трябва да бъде")

Продължителност:

Зависи от броя на продуктите и броя клиенти