Финансова и бизнес отчетност

Създаване и внедряване на система от бизнес измерители (KPIs)

Защо е полезно:

Само това, което се измерва може да бъде променено. Услугата дава всички необходими измерители за представянето на вашият бизнес в лесен и приложим модел на мениджърския ви компютър. Ние не само ще изградим заедно модела за контрол и ще дефинираме  бизнес измерителите (KPIs), но ще създадем модел за анализ и реакция на база получените данни.

 

Очаквани резултати:

 • Дефинирани и приложени бизнес измерители (KPIs) за ефективността на вашият аптечен бизнес
 • Модел за ежедневен, ежеседмичен и ежемесечен контрол и управление
 • Система за контрол и мотивация на служителите в аптечната мрежа

 

Какво включва услугата:

 • Определяне на оптимални стойности на основните финансови показатели на звената
 • Идентифициране на ключови показатели за ефективност (KPI) от страна на аптеките и фармацевтите
 • Разработване на каскаден набор от планове
 • Разработване на отчетни форми за оперативен контрол на ключови финансови показатели
 • Формуляр на отчетите за определяне печалбата на ценовите сегменти за различните икономически групи
 • Доклад за икономическите групи
 • Доклад за основните финансови показатели на аптечната мрежа, разбити по аптеки
 • Въвеждане на каскадна система за планиране на резултатие от аптечната мрежа – отделни цели за процесите и за служителите

Продължителност:

5 работни дни (2 раб. дни създаване и 3 месеца по 1 раб. ден срещи по отчитането и анализиране на резултатите)
Свързани услуги
Финансова и бизнес отчетност
Създаване и внедряване на система от бизнес измерители (KPIs)
Програма за лоялност
Разработване и внедряване на система за лоялност
Въвеждане на категориен мениджмънт
Цялостен проект по въвеждане на категории в аптеките Ви.